En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

E.S.O.

'Omplir de significat els nostres noms.'

'Mantingues la flama encesa.'

'Dóna la mà.'

'Caps ben fets més que caps ben plens'.

-Frases de Sta. Joana de Lestonnac

Aquests lemes, que són frases de Sta Joana de Lestonnac, inspiren part de la nostra proposta educativa encara avui en dia.


Què és l'Educació secundària?
L´Educació secundària té com a objectiu consolidar els coneixements i les competències bàsiques i descobrir noves àrees. Manté la coherència amb l'educació primària per tal d'assegurar una transició adequada de l'alumnat entre les etapes.
CURRÍCULUM

Matèries comunes:

Les ha de cursar tot l’alumnat i garanteixen una formació general.

Matèries optatives

Tenen per finalitat reforçar continguts, ampliar coneixements i iniciar l’alumnat en altres matèries com la segona llengua estrangera, la emprenedoria, la cultura clàssica, la mediació, la informàtica...

L’alumnat ha d’escollir entre les matèries optatives amb les recomanacions de l’equip docent i del tutor.


Per tal de completar el seu currículum els alumnes també realitzen:

Treball de síntesis

Als tres primers cursos de l’ESO s’ha de realitzar un Treball de síntesi, que està format per un conjunt d’activitats concebudes per comprovar si l’alumne ha assolit els objectius establerts a les diverses matèries.

Projecte de recerca

A quart d’ESO s’ha de realitzar un Projecte de recerca, en el qual l’alumne desenvolupa tècniques de recerca.

L’alumnat ha d’escollir entre les matèries optatives amb les recomanacions de l’equip docent i del tutor.


L’escola atén la diversitat dels nostres alumnes treballant en petits grups i desdoblaments.


L’horari és: al matí de 8.30 a 13 o 14 h i a la tarda de 15.15 a 17.15 h. Els alumnes de 3r i 4t d’ ESO tenen festa la tarda de dimecres i divendres.

PLA DE NOVES TECNOLOGIES

Des del centre entenem que tant els entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge, com els ordinadors són eines que han canviat el món i que canvien l'educació. Ofereixen als nostres alumnes grans possibilitats de desenvolupar les competències digitals i augmenten la motivació, cosa que comporta beneficis educatius i pedagògics. Per això l’escola participa en:

Educat1x1

L’escola forma part des de l’any 2009 del projecte Educat1x1. És un projecte que es caracteritza perquè cada alumne utilitza com a eina personal de treball un ordinador ultraportàtil. El centre ha digitalitzat totes les aules de l’ESO (amb pissarres digitals, canons audiovisuals, xarxes wifi...) i ha instal•lat taquilles perquè els alumnes puguin guardar i carregar els seus ordinadors. Aquest projecte pretén combinar els llibres de text amb els llibres digitals i afavoreix a treballar amb els nostres alumnes amb diferents metodologies.

Certificat: 'Expert en Microinformàtica'.

Durant l’ESO, els nostres alumnes cursen els crèdits de l’entorn windows i del paquet ofimàtic Microsoft Office. En acabar l’ESO tenen l’opció d’obtenir un certificat d’estudis, avalat per Microsoft, sota el títol: “Expert en Microinformàtica”.

Plataforma moodle.

Els nostres alumnes treballen amb la plataforma Moodle que és un programari de codi lliure que crea entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.


TUTORIA

Des de la tutoria individual i amb les famílies treballem per tal d’establir un actuació conjunta en la formació personal i acadèmica dels nostres alumnes. Considerem que el paper de la família és fonamental, i per això, els tutors realitzen entrevistes periòdiques d’acord amb les necessitats de seguiment de l’alumne.

Considerant que és una etapa de presa de decisions els tutors juntament amb el departament d’orientació del centre ajudem a l’alumne en la seva orientació acadèmica i professional.

ACTIVITATS I SORTIDES

Sabedors que l’educació de l’adolescent ha de ser integral, l’escola ofereix diverses activitats, les quals tenen l’objectiu d’acompanyar a l’alumne en el seu creixement personal. És per això que realitzem diferents activitats i participem en diferents programes:

  • Programes de prevenció de drogodependències, que tenen com a finalitat la potenciació de factors de protecció davant del consum de drogues i la prevenció de consum de tabac i alcohol.
  • Taller de nutrició i xerrades sobre dietes ben equilibrades.
  • Tallers i xerrades per part d´ experts per treballar relacions interpersonals, l’educació per l’afectivitat i les conductes saludables.