En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Funcionament cooperativa

L'escola està gestionada amb un model cooperatiu.


La Cooperativa de Pares i Mares del Col.legi Lestonnac L'Ensenyança de Lleida es va crear l'any 1978, com a proposta de relleu per a un nou model de gestió, després de la sortida de les religioses de la Companyia de Maria de Lleida.

L’encert en escollir el model cooperatiu per continuar l’ideari, el projecte de mantenir i continuar amb la trajectòria històrica de Lestonnac a Lleida ha quedat demostrat que era i és una bona opció de gestió.

Tal com diu la Llei de Cooperatives 'La cooperativa, des del punt de vista jurídic i econòmic, pot esdevenir una figura clau per a la consolidació del concepte actual de l’empresa competitiva, ja que compta, d’una banda, amb la importància que es dóna en aquest tipus de societats, dins dels seus recursos, al capital humà i, d’altra banda, amb la idea de responsabilitat social de l’empresa.'

Aquesta responsabilitat de tots els socis, de tota la comunitat educativa ha estat el principal motor que ha definit el bon funcionament de 'L’Ensenyança' durant aquests més de 30 anys. Al parlar de cooperativisme també cal esmentar un altre fonament bàsic: la col·laboració, la participació de tots els socis en obtenir els objectius comuns. En el nostre cas, com a cooperativa d’ensenyament, l’objectiu comú és: educar persones.

L’Assemblea general de la Cooperativa, constituïda per tots els socis, és l’órgan màxim d’expressió de la voluntat social. Els acords adoptats són obligatoris per a tots els socis, fins i tot pels socis que no li han donat suport i els que no hi han assistit.


 1. L'ASSEMBLEA GENERAL.
  És l'òrgan d'expressió de la voluntat dels socis i esta constituida per tots els socis.
   
 2. EL CONSELL RECTOR.
  És l'òrgan de representació i govern de la Societat, que té competència per establir les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per L'Assemblea General. El Consell Rector es compon de nou membres elegits per l'Assemblea General. Per a un millor funcionament d'aquest òrgan, els seus membres es distribueixen en comissions.
   
 3. COMISSIONS.
  Actualment les comissions existents són:
  Comissió de menjador:
  Comissió docent.
  Comissió jurídica.
  Comissió d'activitats extraescolars (idiomes, culturals, de lleure...).
  Comissió d'activitats esportives extraescolars.
  Comissió d'obres i instal·lacions.
  Comissió econòmica.
  Comissió social.
  Comissió de personal d’administració i serveis.
  L’objectiu d’aquestes és realitzar un estudi i treball més minuciós dels assumptes propis de cadascuna d’elles, amb la qual cosa s'aconsegueix agilitzar i fer més dinàmic el funcionament del Consell Rector.
   
 4. ELS INTERVENTORS DE COMPTES.
  Per garantir la correcta gestió dels recursos de la Cooperativa, l’assemblea general elegeix, d’entre els socis, a 3 interventors de comptes que comproven la documentació comptable i presenten un informe anual sobre els comptes. Aquest òrgan es autònom i no esta subordinat a cap altre òrgan social de la cooperativa.
   
 5. ASSEMBLEA DE SOCIS.
  Una característica comuna a tots els càrrecs escollits per l’Assemblea de Socis de la Cooperativa és que no reben cap tipus de remuneració ni compensació econòmica per la seva feina al capdavant de la Cooperativa, és una feina totalment altruista.
   
Un text de la Llei de Cooperatives resumeix el tarannà i el funcionament del cooperativisme: 

Les cooperatives són societats, amb plena autonomia i sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, que associen persones físiques que tenen necessitats o interessos comuns(...) en la qual el servei mutu i l’aportació pecuniària de tots els membres permetin de complir una funció que tendeix a millorar les relacions humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular.

Text de la Llei de Cooperatives