En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

ILEC - Pla d'impuls a la lectura


Lestonnac de Lleida forma part del Pla d'Impuls a la Lectura potenciat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
La lectura, la comprensió, i l'expressió, tant oral com escrita, i al capdavall, la competència lectora i lingüística, esdevenen un eix principal i un valor molt important per tal d'assolir un nivell de qualitat en el procés d'ensenyament i aprenentatge per a l'alumnat d'un centre educatiu.Descripció:

En l'Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar, aprovat pel Govern en data 8 de febrer de 2011, es posen les bases per combatre el fracàs escolar, un dels problemes més importants en l'educació i que esdevé un objectiu prioritari de les polítiques educatives del Govern.
El Pla de Govern 2011-2014, de 3 de maig, identifica com a repte de país la millora de l'educació i la formació al llarg de la vida, i en l'eix 2, relatiu a l'ensenyament, estableix com a objectiu reduir el fracàs escolar potenciant la lectura sistemàtica al llarg de tota l'educació bàsica (educació primària i educació secundària obligatòria) mitjançant un pla nacional de lectura.
És en aquest context que el Govern de Catalunya impulsa un Pla Nacional de Lectura, que vertebrant els esforços de diferents sectors i àmbits de la societat catalana, té com a finalitat augmentar els hàbits lectors dels ciutadans i la seva competència lectora, ja que és la garantia d'una plena participació en la societat actual.
El Departament d'Ensenyament participa en aquest Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.
Per assolir aquest objectiu estratègic el Departament d'Ensenyament posa a disposició dels centres orientacions, pautes, assessorament i formació als professors, als equips directius i a les famílies perquè incorporin i sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del seu àmbit de responsabilitatEixos:

Aquest pla es fonamenta en els eixos següents: 

 • Saber llegir. L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos. L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de l'educació primària i és en aquest cicle on s'han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Correspon als cicles posteriors continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment. 
 • Llegir per aprendre. L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum. 
 • Gust per llegir. El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir. 


Objectius:

El pla té com a objectius generals:

 • Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així l'èxit educatiu.
 • Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l'eina per a l'aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
 • Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

En aquest sentit, també es preveuen diversos objectius estratègics per a tots els sectors que formen la comunitat educativa.

Per als alumnes es preveuen els objectius següents:
 • Incorporar l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge que els permeti autoregular  el procés de comprensió.
 • Incrementar l'estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al llarg de l'any.
 • Incorporar la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les estratègies de lectura que s'utilitzen.
 • Elaborar un dossier de lectura.

Per als professors:
 • Planificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies metodològiques d'acord amb l'evolució dels aprenentatges dels seus alumnes.
 • Incorporar l'avaluació com a eina del mateix procés d'ensenyament.
 • Articular els objectius de les activitats a partir d'allò que els alumnes hauran de demostrar que han après.

Per als centres educatius:
 • Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les àrees.
 • Establir una estratègia de centre adequada a les necessitats diagnosticades a partir dels resultats d'avaluació interna i externa, i complementada amb les avaluacions generals del sistema.

Per a les famílies:
 • Trobar una estona diària (de 10 a 20 minuts) per llegir amb els infants o llegir al seu costat per reforçar els hàbits de bon lector i la lectura autònoma.
 • Conèixer la metodologia de l'aprenentatge de la lectura a l'escola.
 • Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels seus fills uns bons lectors.
 • Actuacions
 • Per poder donar compliment a aquest pla s'han previst un conjunt d'actuacions, entre les quals cal destacar:


Actuacions:

Pel que fa al sistema educatiu, el Departament d'Ensenyament impulsa la competència lectora com un element fonamental en:
 • la pràctica diària dels docents i dels equips directius
 • la formació inicial dels docents (graus de mestre i màster de secundària)
 • els plans i projectes de centre i d'entorn
 • el sistema d'accés a la funció docent
 • la formació i el sistema d'accés a la direcció

Pel que fa als centres educatius, cada curs es seleccionaran 8 centres per àrea geogràfica d'Inspecció (4 de primària i 4 de secundària), que disposaran d'una formació específica combinant les modalitats de seminari i assessorament. Seran centres amb pràctiques reeixides, que compartiran amb altres centres, i centres que aplicaran estratègies per a la millora de la competència lectora i la incentivació de la lectura.

Amb caràcter general, es portaran a terme conferències, tallers de llengua i literatura catalanes a l'educació secundària, 6è congrés d'Educació i Entorn: "Lectura, família i entorn", itineraris literaris, jornades d'intercanvis d'experiències.

També cal destacar els programes de suport a l'impuls de la lectura, com són El Gust per la Lectura, el Pla d'Actualització del Programa d'Immersió Lingüística i el Programa de Biblioteques Escolars Puntedu.