En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Escola Promotora de salut i Programa Salut i Escola

La nostra escola pertany al projecte de la Xarxa Europea d’Escoles Promotores de Salut. El principal objectiu és aconseguir una escola saludable que faciliti l’adopció d’estils de vida sans a tota la comunitat educativa en un ambient favorable a la salut.

 L’escola promotora de salut respon als objectius següents:

 • Afavorir maneres de vida sanes i oferir a l’alumnat i al professorat opcions, realistes i atractives alhora, en matèria de salut.
 • Definir objectius clars de Promoció de la Salut per al conjunt de la comunitat escolar.
 • Oferir un marc de treball i d’estudi, en el qual es tinguin en compte les condicions de l’edifici escolar, les condicions dels espais esportius i d’esbarjo, els menjadors escolars i els aspectes de seguretat dels accessos .
 • Desenvolupar el sentit de la responsabilitat individual, familiar i social amb relació a la salut.
 • Possibilitar a tot l’alumnat el complet desenvolupament físic, psíquic i social, i l’adquisició d’una imatge positiva.
 • Integrar de manera coherent el projecte d’Escola promotora de Salut en el projecte curricular, utilitzant metodologies que fomentin la participació de l’alumnat en el procés educatiu.
 • Proporcionar als alumnes els coneixements i les habilitats indispensables per adoptar decisions responsables en salut.
 • Identificar i utilitzar els recursos existents a la societat per elaborar accions en favor de la Promoció de la Salut.


 


La nostra escola participa en el programa Salut i Escola (PSiE) impulsat pel Departament d'Ensenyament i pel Departament de Salut, té la finalitat de millorar la salut dels adolescents mitjançant accions que promocionen hàbits saludables,  prevenen  situacions de risc, i ajuden a detectar precoçment  problemes relacionats amb la salut.

El centre educatiu, com a espai natural per a l'aprenentatge, l'educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d'alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d'ajuda i intervenció adequada.

El programa "Salut i escola" (PSiE), pretén apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant l’assessorament d’una infermera, al nostre centre la Teresa Ibáñez Plana. La infermera ofereix xerrades sobre diferents temes relacionats amb la salut: l’alimentació, la prevenció de les drogodependències i la salut afectiva i sexual. Així mateix té un servei de consulta oberta per assessorar als alumnes en aquests temes.

El programa Salut i Escola respon als objectius següents:

 • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta  oberta als centres d'educació secundària amb les màximes garanties d'intimitat.
 • Facilitar la promoció d'actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d'educació per a la salut.
 • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
 • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d'intervenir al més aviat possible. 

Activitats per promocionar els hàbits saludables  

Una de les maneres de contribuir al desenvolupament d’una escola promotora de la salut és realitzant activitats específiques, dirigides no únicament a l’alumnat, sinó també als pares i a les mares dels estudiants. Per treballar aquestes actuacions, la comunitat científica ja ha consensuat que, sigui quin sigui el tema que cal tractar (afectivitat, prevenció de drogodependències, alimentació saludable…), s’ha d’abordar de manera transversal a totes les àrees temàtiques, perquè aquesta és la forma en què es treballen les actituds i els valors de les persones.

Els diferents accions que realitzem des de l’escola per donar resposta a les inquietuds i interessos que se’ns plantegen i aportar pautes i estratègies en aquest camp són: 

 

Accions amb els alumnes:

 Alimentació: entesa l’alimentació com a font d’energia física, benestar i la seva relació amb el rendiment acadèmic, per això potenciem:

 • Els "Esmorzars Saludables", aconsellem dur fruita per esmorzar a l'escola tots els dimecres.
 • Esmorzar a l´aula per a tots els alumnes d´Educació Infantil i Educació Primària.
 • Taller de nutrició i xerrades sobre dietes ben equilibrades. (programa Salut i Escola)

 Higiene: afavorir els hàbits de neteja en general, tant en relació als aspectes d’alimentació del menjador com als aspectes de la higiene personal o el material en el treball escolar.

 Afectivitat: des d’educació infantil fins a batxillerat es treballarà en el desenvolupament de les Competències Socials, amb l’objectiu de millorar les relacions interpersonals i potenciar la reflexió personal.

 • Educació Infantil: projecte "El protagonista de la setmana".
 • Educació Primària: activitats amb materials diversos en diferents àrees curriculars i en la tutoria de grup.
 • Educació Secundària i Batxillerat: tallers i xerrades per part d´experts del tema i activitats interdisciplinars. Tallers específics adreçats especialment als alumnes de quart d'Educació Secundària i Batxillerat. (programa Salut i Escola)

 Prevenció de drogodependències i conductes de risc:

 • Tractament dels hàbits.
 • Programa Ordago de prevenció de drogodependències, que té com a finalitat la potenciació de factors de protecció davant del consum de drogues i la prevenció de consum de tabac i alcohol.
 • Programa per a la prevenció i retard de l’addicció al tabac "Classe sense fum".
 • Realització de diferents tallers de prevenció de les drogodependències organitzats per l’Àrea de Prevenció de les Drogodependències de l’Ajuntament de Lleida.
 • Realització de diferents tallers per la promoció de conductes saludables organitzats per l’Associació Antisida de Lleida.

Accions amb els pares i mares:

 • Xerrades i activitats sobre com fer la prevenció de drogodependències des de casa.
 • Programa d´Educació Familiar per a la prevenció de les drogodependències, sexualitat i conductes de risc: Programa MONEO.
 • Xerrades sobre hàbits saludables en l´alimentació per evitar conductes de risc.
 • Xerrades sobre psicoafectivitat.

 Des de l’escola reforcem totes aquestes accions integrant-les en el currículum de les diferents àrees i, d’una manera especial, dins l’acció tutorial.

 La persona responsable és:

Ramon del Olmo.