En cumpliment del Real Decret-llei 13/2012, Lestonnac Lleida sol·licita permís per a recollir dades per a estadístiques anònimes i per al correcte funcionament del web.
Més informació utilització de cookies · Avís legal i política de privacitat

Estratègia digital de centre

L’estratègia digital de centre (EDC) és el conjunt d'actuacions del centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.


Des de Lestonnac els darrers anys s’ha estat treballant per la digitalització dels processos d’ensenyament-aprenentatge, a fi de millorar la competència digital de l’alumnat. Amb aquesta finalitat, la Programació General Anual (PGA) cada any recull objectius relacionats amb la millora de la competència digital de l’alumnat. En aquesta línia, l’escola està intervertint en millorar l’equipament digital del centre, ampliar-lo, actualitzar-lo i reemplaçar el material obsolet.

L’EDC és un document viu i obert que ha de permetre recollir i organitzar les accions en matèria de tecnologia i competència digital que el centre ja realitza, replantejar-les i millorar-les per aconseguir els objectius que es proposin. L’EDC ha de ser una eina útil i real per al desplegament de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del mateix centre.

Aquesta EDC l'estem fent seguint unes fases determinades. Per a cada fase ens valdrem de diferents instruments que ens permetran concretar quin grau de maduresa digital necessitem que assoleixi el centre en cada àmbit (alumnat, professorat i centre) i com fer-ho.

Objectius del PEDC:

• Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l'ensenyament obligatori.
• Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI.
• Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l'aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

Objectius del centre:

1. Promoure la creació de recursos i materials digitals i l'intercanvi entre el professorat per la millora de la competència digital docent.
2. Promoure l’ús de les eines de comunicació del centre per tal de mantenir la comunitat educativa informada.
3. Garantir l’assoliment de la CD de tot l’alumnat per la millora dels resultats acadèmics.
4. Millorar l’acollida digital de l’alumnat, el professorat i les famílies per contribuir al coneixement de la cultura digital de centre i facilitar la seva integració.

Actuacions:

1. Promoure la creació de recursos i materials digitals i l'intercanvi entre el professorat per la millora de la competència digital docent.

1. Creació d'activitats de formació del professorat per a l’intercanvi d’experiències i creació de recursos digitals del professorat.
2. Organització d'una jornada anual de bones pràctiques d'aula amb dispositius digitals.

2. Promoure l’ús de les eines de comunicació del centre per tal de mantenir la comunitat educativa informada.

1. Promoure l’ús de la pàgina web.
2. Establir un pla de comunicació de centre.

3. Garantir l’assoliment de la CD de tot l’alumnat per la millora dels resultats acadèmics.

1. Actualització de la seqüenciació de la competència digital de l'alumnat que el centre ja té realitzada, per nivells educatius i matèries.
2. Aplicació i creació de recursos per a l'avaluació formativa i formadora (coavaluació - autoavaluació) amb eines digitals, tenint cura de les estratègies per a un feedback constructiu.
3. Implementació de les eines per al seguiment de l'assoliment de la CDA en cada nivell educatiu.

4. Millorar l’acollida digital de l’alumnat, el professorat i les famílies per contribuir al coneixement de la cultura digital de centre i facilitar la seva integració.

1. Redacció del protocol d’acollida de professorat, alumnat i famílies.
2. Accions de formació per famílies.


Les persones responsables:

Liderat per l'equip de direcció